அன்பார்ந்த ஆசிரியர் மற்றும் மாணவ செல்வங்கள் உங்களுக்கு வணக்கம். உங்கள் கல்வி சார்ந்த கட்டுரைகள், படைப்புகள், தேர்வு வினாத்தாள்கள், முக்கியமான அரசாணைகள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை இந்த மின்னஞ்சல் Email –tneducationinfo@gmail.com. மூலமாக அனுப்பலாம். உங்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி சார்ந்த செய்திகள், தனித்திறன் கொண்டவர்கள் செய்தி மற்றும் தகவல்களை tneducationinfo இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால், செய்திகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் மேற்கண்ட மின்னஞ்சலில் அனுப்பலாம். செய்திகள் இடம்பெறும். (*Conditions Apply). கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, விளையாட்டு தொடர்பான செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய 9003710850 இந்த எண்ணை உங்கள் வாட்ஸப் குரூப் மற்றும் டெலிகிராமில் இணைக்கவும் –- தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி.
26.6 C
Tamil Nadu
Friday, December 1, 2023
அன்பார்ந்த ஆசிரியர் மற்றும் மாணவ செல்வங்கள் உங்களுக்கு வணக்கம். உங்கள் கல்வி சார்ந்த கட்டுரைகள், படைப்புகள், தேர்வு வினாத்தாள்கள், முக்கியமான அரசாணைகள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை இந்த மின்னஞ்சல் Email –tneducationinfo@gmail.com. மூலமாக அனுப்பலாம். உங்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி சார்ந்த செய்திகள், தனித்திறன் கொண்டவர்கள் செய்தி மற்றும் தகவல்களை tneducationinfo இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால், செய்திகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் மேற்கண்ட மின்னஞ்சலில் அனுப்பலாம். செய்திகள் இடம்பெறும். (*Conditions Apply). கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, விளையாட்டு தொடர்பான செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய 9003710850 இந்த எண்ணை உங்கள் வாட்ஸப் குரூப் மற்றும் டெலிகிராமில் இணைக்கவும் –- தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி.

TN EMIS Monitoring App Download |HOD’S School Inspection

TN EMIS Monitoring App Download |HOD’S School Inspection

TN EMIS Monitoring App

What does the app do?

App captures and analyses data across four critical parameters

 • Standardized classroom observations
 • Teacher professional development
 • Student learning levels
 • Data corroboration
 • School infrastructure, management observations

Sections in the app:

 • School Selection
 • EMIS & Attendance validation
 • Teaching Learning Process
 • Student Assessment
 • Observation Report
 • HOD Inspection

Flow of The App Components

Flow of The App Components
Flow of The App Components

How to download the app?

 • Open Google Play app in the mobile phone
 • In the search box, type “TN EMIS Monitoring App”
 • Install “TN EMIS Monitoring App”
 • Login with your EMIS User name and password credentials
 • Click “Inspection”
 • Click Classroom Observation
TN EMIS MONITORING APP FRONT VIEW
TN EMIS MONITORING APP FRONT VIEW

Steps for school inspection:

1. Welcome Screen components

Step1: Select “School Inspection” from the Select the type of visit

Step 2: Enter the school’s UDISE code. To get the school information, Click

“Get School Info”

Step 3: Click “Start” to proceed the inspection

Welcome Screen components
Welcome Screen components

EMIS Data Collection

Step 4: Enter the Student Enrollment and Teacher Position Information by asking the HM for the requisite Data

If there is any mismatch in the data it will show in Red. Discuss with HM Regarding the mismatch and ask them to correct it in EMIS portal

EMIS VERFICATION
EMIS VERFICATION

READ ALSO THIS: VRS GO 53 PDF விருப்ப ஓய்வு பெறும் அரசு ஊழியர்களுக்கு புதிய வெயிட்டேஜ் அரசாணை

3. Teacher Selection

Step 5: The name of the teacher to be observed will be given by the app. Select “Yes” or “No” according to the availability of the teacher.

Step 6: If “Yes”, Validate the EMIS number by asking the teacher. If there is any mismatch, enter the actual EMIS number by asking the teacher.

Step 7:Click on start to begin the classroom observation If the teacher is not available, select the reason and proceed to do the student assessment /next teacher in the school.

 Teacher Selection
Teacher Selection

4. Classroom Details

Step 8: Select either Monograde and Multigrade If Multigrade, choose the multiple classes accordingly. If Monograde, select individual class

Step 9: Select the class and medium of instruction – English or Tamil, the subject the teacher is teaching

Classroom Details
Classroom Details

5. Student Attendance

Step 10: Mark the attendance. The present button (“P”) is pre-selected. If a student is absent, then the absent button (“A”) is marked accordingly.

Student Attendance
Student Attendance

6.Teaching Learning process

Step 11: Observe and enter the information on various Teaching Observation questions. Listed below are the teacher observation sections

A. Pre-observation Questions –

Learning outcome awareness, Completion of syllabus, Lesson plan availability, Remediation record availability, Time table usage, Record maintenance

Teaching Methodology
Teaching Methodology

B. Lesson Execution

– Pedagogy questions, Teaching Learning Materials (TLMs) usage, Student Engagement, Attention to children with special needs

Teaching Methodology
Teaching Methodology

C. Classroom Management

– Student Engagement, Student Appreciation

D. QR code/TNTP

– QR Code Usage, Tamil Nadu Teachers Platform (TNTP) Access

E. Notebook Verification

Select 3 student notebooks of subject being observed and note down when the last correction was done

Teaching Methodology
Teaching Methodology

7. Student Assessment

Step 12: In Student Assessment, select the Term and unit, the learning outcome will be displayed on the app

Step 13: The list of students will be given, please enter if the student can be assessed or not

Step 14:Ask the question given under the student name and select their answers accordingly

Step 15: Repeat the process for the students in the list and submit Assessment

Student Assessment
Student Assessment

8. Observation report

Step 16:An observation report is generated for that classroom observation.This observation report contains Name of the school, standard observed and learning outcome assessed, Areas of strength, Areas of improvement.

Observation report
Observation report

9. Observe another class

Step 17:Do you want to observe another classroom – If yes, will proceed to the next teacher; If no, the observation ends for the school

Observe another class
Observe another class

10. Previous observation report

This section gives information about the previous observation of the teacher The information in this report is particularly about the recurring areas of strength and areas of development which will appear when the teacher has been observed for more than one time.

11. Submit observation

After submitting, data cannot be edited or changed.

12. Attendance Verification (Other Class)

Step 18: Select Class and section to verify attendance. Verify if the listed student is Present or absent

Attendance Verification
Attendance Verification

13. HOD Inspection

Step 19:Observe the academic, infrastructure and management aspects of school and fill the HOD inspection section

Step 20:Click “Save” to complete the school inspection module.

HOD Inspection
HOD Inspection

TN EMIS Monitoring App PDF – Download Here

HOD’S School Inspection PDF – Download Here

Related Articles

Latest Posts